wp533fc3ed.png
wp70b0ba80.png

VEDTÆGTER FOR MOTIONSCYKLEKLUBBEN

Navne ændring 20 -02-05 til BCM

Ballerup Cykel Motion ”BCM”

STIFTET 27-11-88.

 

§ 1.       Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskablige

             arrangementer.

                      Klubben er hjemmehørende i Ballerup Kommune.

 

§ 2  a.   Som medlem kan optages personer der har interesse for motionscykling.

       b.   Det påbydes medlemmene at bære cykelhjelm under al kørsel i klubregi.

       c.   Brug af thriatlonstyr er ikke tilladt i klubregi.

 

§ 3  a.   Indskud og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

       b.   Kontingent indbetales i januar.

       c.   Beløb over kr. 2000.00 indsættes på bank eller girokonto hvor kun formand eller

             kasserer kan hæve.

       d.   Udmeldelse skal ske skriftligt inden d. 31 december til kassereren.

                e.    Har et medlem ikke betalt kontingent inden sidste rettidige frist, slettes

                      vedkommende som medlem

       

§ 4        Generalforsamlingen,er højeste myndighed, afholdes i oktober måned,

   ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det påkrævet

   eller 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt

   med 14 dages varsel..

   Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 5        Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem

   ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

   Vedtægtsændringer kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling.

 

§ 6        Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer som vælges

             på generalforsamlingen. Øvrige medlemmer konstitueres af den valgte bestyrelse.

   Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg lige år og

   kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer ulige år.

   Revisor og suppleanter vælges hvert år.

   Klubben tegnes af formanden.

 

§ 7.       Dagsorden for generalforsamlingen.

   1.  Valg af dirigent.

   2.  Beretning om klubbens virke i det forløbne år.

   3.  Fremlæggelse af det revideret regnskab (1. okt-30sep.)

   4.  Indkomne forslag.

   5.  Fastsættelse af kontingent

   6.  Valg af bestyrelse

   7.  Valg af suppleant.    

   8.  Valg af revisor og suppleant

   9.  Eventuelt.

 

§ 8         Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær  

              generalforsamling, hvor der kræves at mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde

              og heraf 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes der til endnu en   

              generalforsamling hvor simpelt flertal er afgørende. Denne generalforsamling tager

              stilling til anvendelse af evt. kassebeholding til fordel for cykelsporten eller humanitære

             formål.

 

wp828fcc40.png